Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 78  -  25 augustus 2022

VIERING VAN ONZE JUBILEA

Op 14 en 15 augustus hebben we met blijdschap en dankbaarheid onze jubilarissen in het zonnetje gezet:
Broeder Joop van Eijk - 70 jaar geprofest
Broeder Henk Rolvers - 70 jaar geprofest
Broeder Maarten Bouw - 65 jaar geprofest
Broeder Alfred Fest - 65 jaar geprofest
Broeder Jozef Hengst - 65 jaar geprofest
Broeder Jos Berkemeijer - 60 jaar geprofest


De feestelijkheden begonnen op zondagavond met een mooie gebedsviering, in de Beyart-kapel, met als thema: “Broeders geraakt door God en bewogen om mensen”, waarbij we ons onder andere lieten inspireren door getuigenissen van Dag Hammarskjöld en Vincent de Paul en natuurlijk door het Magnificat: het moedige danklied van Maria.
We sloten deze viering af met het zegenen van elkaar met de woorden: “Behoed ons Heer, zegen en bewaar ons. U hebt ons toegekeerd naar elkaar, om elkaar te zegenen en te bewaren.
Na deze feestelijke viering kwamen we samen in de gastenzaal van De Beyart voor een heerlijk koud buffet.


Op 15 augustus was het hoogtepunt:

Op ons buitengoed De Schark vierende we onder een tent, met breed uitzicht op de natuur, een feestelijke Eucharistie, met als thema: Samen met veerkracht verder.
Tijdens deze viering memoreerde onze overste, broeder Wim Luiten, ieder van de jubilarissen.
Een mooie passage uit zijn toespraak willen we u niet onthouden.

"Het is opvallend dat vier jubilarissen van vandaag al snel een benoeming kregen om in het buitenland te gaan werken: in Chili, Ghana en Indonesië. Dat gaf aan je leven een extra ‘boost’: wat een mooie uitdaging!
Ons werk brengt ook teleurstellingen met zich mee. Het kan saai en eentonig worden, alle uiterlijke glans gaan missen. Dan wordt van je gevraagd tóch verder te gaan, in gelovige trouw, lees ik in onze Constituties.
In zo'n situatie maakt elke religieus een viertal fasen in zijn of haar leven door:
   - Er komt een gevoel van kwetsbaarheid over je heen.
   - Je gaat twijfelen aan het nut van je werk en je roeping.
   - Dan ontdek je langzaam aan de nabijheid van de Heer.
   - Een gevoel van weerbaarheid komt bij je boven.

Je gaat beseffen dat ‘God geen andere handen en voeten heeft dan de jouwe’.
Het is een ervaring die je eigen wordt, wanneer je troost en goede moed ondervindt, in de ware ontmoeting met de mensen om je heen. Jouw medebroeders en de kleine en grote mensen voor wie jij je inzet, worden een signaal van de trouwe nabijheid van de Eeuwige.”

Geïnspireerd door deze viering werden we na een aperitief getrakteerd op een heerlijk diner.
Nog nagenietend van een en ander werden we verrast door de prachtige zang van een uit Maleisië afkomstige kunstenares, die uit een breed scala van beroemde liederen putte. Het entoesiaste applaus voor haar en haar begeleider bevestigde hoezeer we hadden genoten van deze artistieke prestatie.

Daarnaast werden de jubilarissen op een ludieke manier door broeder Frans Wils in het zonnetje gezet met als symbool vier kaarsen voor ieder, die hij ontstak en prominent op de treden van de trap naar de vide plaatste.

En natuurlijk ontbrak ook niet het ondertussen traditionele op de jubilarissen geschreven feestlied van broeder Frans School. De bekende melodie van Farce Majeure maakte het mogelijk dat we allen uit volle borst konden meezingen.

Met een heerlijk gebakje met toebehoren werd het feest, na dankwoorden van br. Wim Luiten aan de vele medewerkenden, waaronder met name het Team FIC, afgesloten.

We mogen weer terugzien op een waardige, bemoedigende, gezellige en verbindende viering van zoveel jaren toegewijd leven binnen onze Congregatie !
BEZOEK BURGEMEESTER AAN HET STADSKLOOSTER

Het Stadsklooster in Den Haag werd onlangs vereerd met een bezoek door burgemeester Jan van Zanen.
Onlangs is er een speciaal nummer van het tijdschrift "Oriëntatie FIC" over “160 jaar Broeders van Maastricht in Den Haag” verschenen. Annemiek Jacobs, sinds 1993 lid van de redactie, stelde voor om dit nummer aan te bieden aan onze Haagse burgemeester. Hij kon via dit nummer kennis maken met verleden, heden en toekomst van ons FIC-klooster in Den Haag.

Deze 'overhandiging' had plaats op woensdag 10 augustus j.l. en werd, mede door de ontwapende persoon van de burgemeester, tot een feestelijk en verbindend gebeuren.
Het geheel was een terugblik op alle inzet van onze broeders voor vele duizenden kinderen en tevens een accentuering van de nieuwe bestemming van het gebouw, opnieuw voor kinderen en jonge mensen, die veel aandacht en liefde verdienen.

Een uitvoeriger verslag van dit gebeuren kunt u hier lezen.
VIERING VAN DE SCHEPPINGSPERIODE

De Scheppingsperiode (Season of Creation) omspant de periode van 1 september t/m 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Het is ontstaan in de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken, en is nu een oecumenisch initiatief van alle christelijke kerken. In 2015 riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”.

Broeder Wim Swüste heeft voor de Scheppingsperiode ( dus van 1 september t/m 4 oktober 2022) vier gebedsvieringen samengesteld rond het thema “Zorg voor de Schepping”.
De rode draad in de vieringen vormt de encycliek van paus Franciscus van mei 2015 “Laudato Si’: Geprezen zijt Gij! - over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.
Het is bedoeling dat onze FIC-leefgroepen deze gebedsvieringen gebruiken tijdens hun gemeenschappelijk gebed en/of voor persoonlijke overweging en gebed.

>> Belangstellenden kunnen de gebedsvieringen aanvragen bij het Secretariaat van FIC: Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht, tel. 043 - 3508373, e-mail: secr.pbn@brothers-fic.org

Wij wensen allen veel inspiratie en bemoediging.
Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl