Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 75  -  8 februari 2022

IN MEMORIAM


Op zondag 6 februari 2022 is geheel onverwacht van ons heengegaan onze dierbare medebroeder Henk van Lieshout.
Na zich vele jaren als gewaardeerde leraar Nederlands voor de middelbare schooljeugd ingezet te hebben, heeft Henk overvloedig blijk gegeven van zijn organisatorische en praktische kwaliteiten in dienst van zijn medebroeders en de andere bewoners van ons grote huis De Beyart in Maastricht.
We verliezen in hem een levendige en dienstbare medebroeder. We zijn dankbaar voor zijn kostbare leven temidden van ons en vertrouwen Henk nu voorgoed toe aan Gods overgrote Liefde.

Meer informatie
  GEASSOCIEERD LIDMAATSCHAP

  Claudia Theinert heeft het bestuur van het Religieus Huis Nederland FIC gevraagd om geassocieerd lid FIC te worden. Sinds 2005 zijn haar contacten met de broeders FIC steeds meer gegroeid en is de congregatie FIC haar meer en meer vertrouwd geworden, ook door het werk dat zij met en voor de broeders heeft gedaan. Zij was onder meer als staflid betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de FIC-Oase, een vitaal onderdeel van de FIC-reis naar Geestelijke Verrijking die door een aantal broeders uit onze diverse FIC-provincies werd ondernomen. Samen met br. Johan Muijtjens begeleidde zij verschillende retraites, bezinningsweekenden, bezinningsdagen en workshops. Sinds 2005 heeft zij een aantal broeders van het Religieus Huis in begeleiding.

Door de jaren heen is er een band gegroeid, waardoor zij de broeders steeds meer als medebroeders heeft ervaren.

Het bestuur RHN heeft positief gereageerd op Claudia’s verzoek en heeft haar van harte welkom geheten als kandidaat geassocieerd lid. Inmiddels heeft ook het generaal bestuur zijn formele toestemming gegeven. Het gaat immers om geassocieerd lidmaatschap van de hele congregatie.

Als voorbereiding op haar officiële toetreding als geassocieerd lid heeft Claudia gesprekken met de leefgroepen van de Capucijnengang en de Prins Bisschopsingel en met onze geassocieerde leden. Zo kan iedereen duidelijkheid krijgen over de wederzijde verwachtingen en over de wijze waarop haar geassocieerd-zijn vorm kan krijgen. De officiële toetreding zal plaatshebben in de communiteit van de Prins Bisschopsingel in Maastricht op vrijdag 25 maart a.s., het feest van de vreugdevolle Boodschap aan Maria.DOORWERKING "LAUDATO SI"

  In een brief van 4 oktober 2021 heeft het generaal bestuur - ter uitvoering van het besluit van het generaal kapittel van 2018 m.b.t. aandacht en zorg voor ons milieu - de besturen van de FIC-provincies en het Religieus Huis de opdracht gegeven aandacht te besteden aan de doorwerking van de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus.
Het bestuur RHN heeft br. Johan Muijtjens in de arm genomen om een actieplan te ontwikkelen, dat gericht is op ons, oudere broeders van het Religieus Huis. De doelstelling is een bijdrage te leveren aan een integrale ecologie door middel van reflectie, gebed, getuigenis en praktijk.
Het gaat erom te groeien in ecologisch bewustzijn, leidend tot een ecologisch geweten en een juiste ecologische praktijk. Samen met br. Johan gaat het bestuur RHN zich verder verdiepen om tot een uitvoerbaar actieplan te komen.   

Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl