Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 71  -  5 juni 2021


EEN MOOIE TRADITIE AFGEROND

In het grote huis / klooster van De Beyart kennen we vanaf de eerste tientallen jaren, nu al meer dan een eeuw geleden een heuse DRUKKERIJ, zoals we ons die van vroeger nog kunnen voorstellen: losse letters, op regels gelegd, die regels in een frame en daarna drukken ...
Er zijn natuurlijk regelmatig technische verbeteringen aangebracht en we treffen in ons archief een weelde van prachtig uitgevoerd drukwerk: tijdschriften, boeken en boekjes, prachtig drukwerk voor blijde en voor droevige gebeurtenissen ....
We mogen dit gerust een van de tradities van onze Congregatie noemen.

De tijd ging echter voort en rond 1970 kwam de veel 'handigere' techniek van het offset-printen, uitgaande van gewoon getypte tekst, met een veel grotere snelheid, met minder afvalstoffen, enz.

Maar ook die fase werd achter ons gelaten, toen de moderne kopiëer-machines kwamen en steeds slimmer werden, tot machines waarmee b.v. complete tijdschriftnummers geproduceerd konden worden.
Zo werd ook op De Beyart een zogenoemde REPRO-afdeling ingericht, waar als een praktische dienstverlening aan de bewoners ook allerlei 'klein' werk werd gemaakt.
Maar ook dáár is nu een einde aan gekomen, mede door een grote reorganisatie in ons gebouw.
We willen hier echter toch graag degene noemen, die de afgelopen twintig jaar in de "REPRO" zoveel mensen van dienst is geweest:Br. Henk van Lieshout.
Hij volgde indertijd de werkzaamheden op van br. Crispinianus Mooren. In de lange reeks van jaren was Henk dienstbaar voor het provinciaal bestuur, de Beyartdirectie, de Raad van Kerken, het bestuur Religieus Huis Nederland, de Werkgroep Gebed, het Iconenatelier Sint Servatius en bewoners die iets gekopieerd wilden hebben: Hij liet 'van alles en nog wat' in de REPRO 'van de persen rollen': Beyart-berichten, Beyart Bulletin, gebedsdiensten voor de Beyartkapel en communiteiten, materiaal voor de Werkgroep Gebed, adresstickers, jubileumboekjes, meditatiekaarten, gedichtenbundels, etc.

Henk mag terugzien op een lange periode van toegewijde inzet. Hij toonde daarbij geduld, behulpzaamheid en straalde rust uit. Hij was dienstbaar en had steeds een vriendelijk woord voor je. We zijn hem voor zijn inzet veel dank verschuldigd en wensen hem voor de (hopelijk nog lange) komende jaren alle goeds toe!LEON HUYBREGTS MAAKTE EEN NIEUWE START ...

Rond het jaar 2000 werd het ons als broeders steeds duidelijker, dat we, vanwege vergrijzing, niet meer voldoende mensen (broeders) hadden om goede leiding te geven aan onze gemeenschappen.
Na goed beraad werd besloten aan niet-broeders ('leken') de leiding van een of meer communiteiten te gaan toevertrouwen. Dat was een hele (psychologische) stap voor mensen, die hun hele leven gewend waren aan een medebroeder die de leiding en zorg voor de gemeenschap was toevertrouwd.
In november 2000 werd de Heer Léon Huybregts uit Roermond aangesteld tot coördinator van de vijf communiteiten in ons grote huis De Beyart. Een soort overkoepelende functie, terwijl de meeste groepen broeders nog wel een 'vertegenwoordiger' hadden.
  

Die start was voor Léon niet gemakkelijk. Met zijn opgewektheid, zijn goede moed en zijn betrokkenheid op mensen heeft hij zijn taak steeds meer vorm kunnen geven.
Het werkte goed en dit leidde er toe een team op te richten dat nu heel veel menselijke en praktische zorg voor alle bewoners van De Beyart op zich zou gaan nemen. Léon werd vergezeld van drie dames, waarmee hij prima samenwerkte.

  
Er heeft zich in de loop van de jaren een goede vorm van werken van dit team ontwikkeld en we hebben alle reden om dankbaar te zijn voor de inzet voor ons van deze mensen "van buiten", die steeds meer als "van binnen" worden ervaren.

Léon is ondertussen aan zijn pensioen toegekomen. Op 24 maart jl. werd op een plezierige manier van Léon afscheid genomen. De feesteling, die als hobby bierbrouwen heeft, ontving van ieder van ons een flesje met speciaalbier (er zijn merken en soorten genoeg in omloop), versierd met een label met persoonlijke goede wensen. Léon was verguld met alle belangstelling, dankbaarheid en creativiteit en was ook van zijn kant dankbaar voor de twintig jaren, die hij met en voor ons broeders zich heeft mogen inzetten.
Moge het Léon heel goed blijven gaan !

HERBARIUM WILLEM SONDEIJKER
NAAR NATURALIS

  Vanaf zijn vroegste jeugd was br. Willem Sondeijker z.g. geboeid door “wilde” planten. Willem kende geen groter genoegen dan bij elke zich voordoende gelegenheid zich te verwonderen over alles wat groeit en bloeit. Op de kweekschool leerde hij van biologieleraar de heer Van Nieuwenhoven hoe hij de gevonden plantjes kon drogen en op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kon voorzien van de nodige gegevens: Nederlandse naam, Latijnse naam, familienaam, vindplaats, datum.  

br. Willem Sondeijker z.g.
Tot aan zijn dood in 2011 bleef Willem gefascineerd door de schier oneindige variatie in de natuur. Zo groeide de verzameling van Willem uit tot een herbarium met duizenden verschillende exemplaren. Na zijn dood bleef het herbarium opgeslagen in het Stadsklooster in Den Haag. Velen van de broeders die ons voorgingen hadden bijzondere aandacht voor de natuur, maar de verzameling van Willem is uniek. Zó uniek, dat het museum Naturalis in Leiden na het toesturen van enkele foto’s graag de hele verzameling kwam ophalen. Naturalis, een museum van wereldformaat is er blij mee - en Willem ook.  

Een pagina uit Willem's herbarium
(klik om te vergroten)

EEN ONTDEKKING - EN AKTIE !


Nu we het toch over de natuur hebben ...
Eén van ons deed onlangs een ontdekking: achter op een flesje afwasmiddel stond letterlijk: ‘Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen!’

Daar schrik je van als je dit leest ! Iets wat we elke dag gewoon gebruiken zonder er bij na denken, of kopen zonder na te gaan wat dit voor gevolgen heeft voor het milieu! - Hij is direct overgestapt op een milieuvriendelijke zeep (groene zeep), die net zo goed werkt, alleen wat meer kost, maar zonder schadelijke gevolgen!

Een klein, huishoudelijk voorbeeld van hoe we - door goed op te letten - wérkelijk bij kunnen dragen aan een gezonder milieu. Het lijkt heel klein, maar als we ons een béétje inspannen, kunnen we samen veel bereiken !
- Een eigen tas meenemen voor boodschappen in plaats van de plastic tas in de winkel ?
- Het licht niet laten branden als je een ruimte verlaat of de kraan dicht onder het tandenpoetsen ...
- Met zorg het afval scheiden en niet alles bij elkaar dumpen...
- Wat natuurlijk wel wat méér van je vraagt: Eens iets tweedehands kopen in plaats van nieuw ...
- Of misschien eens een kaartje sturen naar de schrijver van een goed (milieu)artikel in je krant ... (Over een ander onderwerp mag natuurlijk óók !)

Het lijken kleine dingen maar dat zijn het niet - en bovendien: je wordt er zelf ook steeds bewuster en zorgvuldiger door. Is dat niet alleen maar winst ?

Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl